ตารางการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2561

ครั้งที่ วันที่  เดือน พ.ศ.
1/2561 9 มกราคม 2561
2/2561 6 กุมภาพันธ์ 2561
3/2561 6 มีนาคม 2561
4/2561 3 เมษายน 2561
5/2561 1 พฤษภาคม 2561
6/2561 5 มิถุนายน 2561
7/2561 22 มิถุนายน 2561 (การประชุมนัดพิเศษ)
8/2561 3 กรกฎาคม 2561
9/2561 7 สิงหาคม 2561
10/2561 4 กันยายน 2561
11/2561 1 ตุลาคม 2561 (การประชุมนัดพิเศษ)
12/2561 2 ตุลาคม 2561
13/2561 3 ตุลาคม 2561 (การประชุมนัดพิเศษ)
14/2561 6 พฤศจิกายน 2561
15/2561 4 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ *การประชุมนัดพิเศษ 22 มิถุนายน 2561