หัวข้อข่าวขอเชิญอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
วันที่เผยแพร่30 พฤศจิกายน 542
วันที่สิ้นสุด30 พฤศจิกายน 542
รายละเอียด

ขอเชิญอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วิทยากรโดย ศ.พ.ญ.พรรณแข มไหสวริยะ

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 08:00 - 16:00 

ณ ห้องประชุมสุจินต์ ผลากรกุล

ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

รายละเอียด

วันที่อัพเดท27 พฤศจิกายน 2557