ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 1. ข้อแนะนำในการเลือกแบบฟอร์มขอ Ethics รพ.ขอนแก่น
 2. แบบฟอร์มยื่นขอจริยธรรม
  1. แบบฟอร์มยื่นขอยกเว้นจริยธรรม
  2. แบบฟอร์มยื่นขอจริยธรรมแบบเร็ว
  3. แบบฟอร์มการยื่นเสนอการวิจัยแบบปกติ
 3. แบบคำชี้แจงอาสาสมัครและยินยอมเข้าร่วมวิจัย
  1. ข้อแนะนำแบบชี้แจงอาสาสมัครและการขอความยินยอม
  2. เอกสารชี้แจงผู้ปกครอง
  3. เอกสารคำชี้แจงและยินยอมกรณีอาสาสมัครอายุ ≥ 18ปี
  4. เอกสารคำชี้แจงและยินยอมกรณีอาสาสมัครอายุ 15-17ปี
  5. เอกสารชี้แจงอาสาสมัครอายุ7-14ปี
  6. หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยผู้ปกครอง
  7. หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย_อาสาสมัครอายุ18ปีขึ้นไป
  8. หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย_ผู้ปกครองและเด็ก
  9. แบบฟอร์มขอยกเว้นการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร F/01-04/02.0
 4. แบบบันทึกข้อความชี้แจงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ F/21-03/02.0
 5. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้วิจัย
 6. แบบฟอร์มการวิจัยภายหลังการรับรอง
  1. แบบรายงานความก้าวหน้า F/01-06/02.0
  2. แบบเสนอต่ออายุการรับรองโครงการ F/02-06/02.0
  3. แบบเสนอขอแก้ไขปรับปรุงโครงการวิจัย F/03-06/02.0
  4. แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงในสถาบัน F/04-06/02.0
  5. แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงนอกสถาบัน F/05-06/02.0
  6. แบบรายงานการเบี่ยงเบนของโครงการวิจัย F/06-06/02.0
  7. แบบแจ้งปิดโครงการวิจัย F/07-06/02.0
 7. แบบฟอร์มอื่นๆ
  1. บันทึกข้อความส่งค่าธรรมเนียมวิจัย
  2. แบบฟอร์มการยื่น Material Transfer Agreement doc
 8. แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวิจัยของนักวิจัย-F-09-03-02.0
 9. ข้อแนะนำการเตรียมเอกสารขอจริยธรรมวิจัย