• ขอเชิญแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล สหวิชาชีพและผู้สนใจเตรียมพร้อมสำหรับการทำวิจัยในมนุษย์ อบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

   วันที่: 30 พฤศจิกายน 542

   ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 9:00-16:00  ณห้องประชุมสุจินต์ ผลากรกุล

   รายละเอียด http://irb.kkh.go.th/downloads/KIRB-News18.pdf

   อ่านต่อ

  • แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิคที่ดี (ฉบับภาษาไทย)

   วันที่: 30 พฤศจิกายน 542

   ICH Good Clinical Practice Guideline แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิคที่ดี (ฉบับภาษาไทย) 
   http://irb.kkh.go.th/downloads/ICH-GCP-Guideline-TH-new.pdf

   อ่านต่อ

  • แนวทางการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของนักวิจัยเพื่อเสนอขอรับการพิจารณาโครงการวิจัย

   วันที่: 30 พฤศจิกายน 542

   http://irb.kkh.go.th/downloads/58-45669.N.pdf

   อ่านต่อ