• ขอเชิญเข้าอบรมโครงการ การพิจารณาเอกสารขอความยินยอมอาสาสมัคร (ICF) ในการทําวิจัย

   วันที่: 30 พฤศจิกายน 542

   ขอเชิญคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อาจารย์แพทย์ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล สหวิชาชีพ แพทย์ใช้ทุน นักศึกษาแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น 

   ขอเชิญเข้าอบรมโครงการ การพิจารณาเอกสารขอความยินยอมอาสาสมัคร (ICF) ในการทําวิจัย

   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

   อ่านต่อ

  • ขอแจ้งเลื่อนเลื่อนการประชุมพิจารณาจริยธรรมวิจัย

   วันที่: 30 พฤศจิกายน 542

   ขอแจ้งเลื่อนเลื่อนการประชุมพิจารณาจริยธรรมวิจัย จากวันที่ 4 สิงหาคม 2558 เป็นวันที่ 18 สิงหาคม 2558

   อ่านต่อ

  • กําหนดการประชุม คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนษุ ย์ โรงพยาบาลขอนแก่น ปี 2558

   วันที่: 30 พฤศจิกายน 542

   กําหนดการประชุม คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนษุ ย์ โรงพยาบาลขอนแก่น ปี 2558

   ดาวน์โหลดเอกสาร

   อ่านต่อ