• ขอแจ้งเลื่อนเลื่อนการประชุมพิจารณาจริยธรรมวิจัย

   วันที่: 30 พฤศจิกายน 542

   ขอแจ้งเลื่อนเลื่อนการประชุมพิจารณาจริยธรรมวิจัย จากวันที่ 4 สิงหาคม 2558 เป็นวันที่ 18 สิงหาคม 2558

   อ่านต่อ

  • กําหนดการประชุม คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนษุ ย์ โรงพยาบาลขอนแก่น ปี 2558

   วันที่: 30 พฤศจิกายน 542

   กําหนดการประชุม คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนษุ ย์ โรงพยาบาลขอนแก่น ปี 2558

   ดาวน์โหลดเอกสาร

   อ่านต่อ

  • ตารางจัดกิจกรรม Multidisciplinary Journal club และ Mini-Lecture in Research

   วันที่: 30 พฤศจิกายน 542

   download

    

   อ่านต่อ