• ตารางจัดกิจกรรม Multidisciplinary Journal club และ Mini-Lecture in Research

   วันที่: 30 พฤศจิกายน 542

   download

    

   อ่านต่อ

  • ขอเชิญอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

   วันที่: 30 พฤศจิกายน 542

   ขอเชิญอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

   วิทยากรโดย ศ.พ.ญ.พรรณแข มไหสวริยะ

   ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล

   วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 08:00 - 16:00 

   ณ ห้องประชุมสุจินต์ ผลากรกุล

   ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

   รายละเอียด

   อ่านต่อ

  • รายละเอียดตารางกำหนดการประชุม คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รพ.ขอนแก่น

   วันที่: 30 พฤศจิกายน 542

   อ่านต่อ